روشندلان

من انسانی هوشیارم            از خوشحالی سرشارم

با کودکان عادی                      خیلی فرقی ندارم

روشنایی چشمم                    آمده است دردستم

من با احساس می بینم         من یک روشن دل هستم 

از تاریکی دنیا                          اصلا من نمی ترسم 

راه غم را همیشه                   برقلب و فکرم بستم

/ 0 نظر / 7 بازدید