مرحله ی چهارم اردو و بازدید علمی

سه شنبه .. مورخ 93/11/7 ...کلاس های دوم و پیش دبستان ... میدان امام اصفهان

سه شنبه ...مورخ 93/11/14... کلاس های اول ....نمایشگاه پروانه ها و خزندگان زنده  اصفهان

یک شنبه... مورخ 93/11/19... کلاس های چهارم و پنجم... بازدید از نمایشگاه خزندگان زنده و پروانه ها اصفهان

یک شنبه ....مورخ 93/11/26 ....کلاس های سوم... بازدید از پارک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی

لازم به ذکر است بنا به نظر معلم کلاس ششم سرکار خانم سعیدی به خاطر تراکم و فعالیت درسی این کلاس در بهمن ماه اردو نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 7 بازدید